Projekt

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego
„Przystanek: Zielona Przystań 2015”

Projekt jest programem profilaktyczno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto projekt realizowany jest przy współudziale osób z różnych środowisk zawodowych, płaszczyzn sektora publicznego, prywatnego i społecznego, co wpływa na integrację społeczną. Obejmuje kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologii (tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży) oraz wykorzystuje kapitał obywatelski w celu przeciwdziałania dezintegracji społeczeństwa.

1. Zawiązanie zespołu projektowego w składzie:
Podczas spotkań uczestniczyć będą:
– prowadzący warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych, urzędników samorządowych, MOPS, radnych, Policji, Straży Miejskiej na terenie Kostrzyna nad Odrą
– prowadzący konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne na t erenie Przystanku Woodstock
– koordynator projektu
– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu
– prowadzący stronę internetową projektu
Obsługa księgowa projektu odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za zakup materiałów informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych zaproszeń, obsługa kont projektu).
-wolontariusze uczestniczący w projekcie z terenu Łodzi
Na tym etapie zespół zapoznaje się z harmonogramem działań, następuje podział obowiązków, podejmowane są decyzje niezbędne do wdrożenia projektu. Zaplanowano 3 spotkania w terminie 01-06.05.2015r.

2. Promocja projektu: 07.05-30.09.2015r.
Opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie umieszczona zostanie na portalach internetowych. Zostaną zamówione koszulki (20 sztuk) dla prowadzących działania na Przystanku Woodstock z logo : Zielona Przystań, WOŚP, PO FIO oraz funkcji pełnionej w projekcie (terapeuta lub wolontariusz). Banery (6szt.) i roll-up (3 szt), 2000 ulotek wykorzystywane będzie podczas tych działań. Za te działania odpowiedzialni będą wolontariusze wymienieni imiennie w projekcie.

Opracowanie i uruchomienie strony internetowej Projektu „Przystanek Zielona Przystań 2015”, prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczanie na stronie bieżących informacji, zdjęć z realizacji działań projektowych, przedstawienie do wykorzystania materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień (testy, informatory)

Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą akcja informacyjno – promocyjna dotycząca projektu będzie prowadzona w szkołach, Urzędzie Miasta i punktach sprzedaży alkoholu przez
pracowników samorządu miejskiego (na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Miasta Kostrzyn n. Odrą)

3. Rekrutacja beneficjentów do projektu: 08.05 – 30.09.2015r.

Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą akcja rekrutacyjna dotycząca projektu będzie prowadzona w szkołach, Urzędzie Miasta i punktach sprzedaży alkoholu przez pracowników samorządu miejskiego – partner publiczny – (na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Miasta Kostrzyn n. Odrą, czyli: zaproszenie wytypowanych, wcześniej beneficjentów do uczestnictwa w projekcie, ustalenie w porozumieniu z Fundacją terminów i miejsc realizacji poszczególnych szkoleń i warsztatów. Podczas prowadzonych warsztatów i szkoleń na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zrekrutowani zostaną wolontariusze (około 10 osób), którzy wezmą udział w ulotkowej akcji profilaktyczno – informacyjnej na późniejszych etapach projektu. Akcja ulotkowa (13000 ulotek) ma na celu m.in. rekrutacja osób zainteresowanych indywidualnymi konsultacjami w punkcie „Zielonej Przystani” na Przystanku Woodstock. Na tym etapie – czyli podczas trwania XXI Przystanku Woodstock – do rekrutacji włączy się Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – partner społeczny – poprzez umożliwienie przeprowadzenia akcji promocyjnej i informacyjnej skierowanej do uczestników Przystanku Woodstock (udostępnienie miejsca i zaplecza socjalnego do działań profilaktyczno – terapeutycznych Zielonej Przystani na Terenie Przystanku Woodstock 2015 – Kostrzyn nad Odrą oraz rekrutacja beneficjentów projektu poprzez umożliwienie komunikowania wiadomości o działaniach Zielonej Przystani na terenie Przystanku ).
Akcja rekrutacyjna będzie prowadzona poprzez stronę internetową Projektu „Przystanek: Zielona przystań 2015”- zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty Zielonej Przystani.

4. Realizacja działań profilaktyczno – terapeutycznych na terenie szkół i urzędu miasta Kostrzyn n. Odrą: 09 maj – 30 listopad 2015r . Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli będą prowadzone dwuetapowo. Część z nich odbędzie się w czerwcu, przed XXI Przystankiem Woodstock a następnie będą kontynuowane we wrześniu, październiku i listopadzie 2015 r., w celu wzmocnienia wypracowanych postaw wśród beneficjentów.

a. Warsztaty dla dzieci klas 1-ych szkół podstawowych w wymiarze 4 godzin prowadzony przez 2 osoby (przewidziano 14 zajęć dla 300 beneficjentów)

Program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie). Program Cukierki to zajęcia w którym dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Ta forma pracy uwzględnia prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podjęcie tematu uzależnień przez pryzmat wyobrażonej sytuacji ujmuje problem w pewne ramy. Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje ukazany wprost, lecz może być przez dzieci zidentyfikowany jeśli miały już informacje lub obserwacje na ten temat. Jeżeli jest to im zupełnie obce będą uczyły się prawidłowych zachowań w przypadku zagrożenia. Skuteczność profilaktyki dla dzieci w przedszkolach ( 6 latki) oraz klasach I-III szkoły podstawowej wg. badań Pracowni Profilaktyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sięga 60 %-70% !!! , warto podjąć działania profilaktyczne, tam gdzie są najskuteczniejsze.
Warsztaty obejmują:
• Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających – alkoholu
• Kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
• Rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
• ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z alkoholem
• nabycie umiejętności asertywnego odmawiania
• nabycie umiejętności nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
• wzmocnienie autorytetu nauczyciela i rodzica w oczach dziecka
• odpowiedzi na pytania
• uproszczone ankiety zwrotne od uczestników
Rodzaj działań :
burza mózgów, plakat, praca w małych grupach, scenki, pantonima, używanie rekwizytów , zabawy ruchowe, prezentacja multimedialna, praca z bajką terapeutyczną ( uzupełnianie obrazków, tekstów bajki).
Przewidziano dla uczestników materiały informacyjne podsumowujące treść warsztatów w postaci książeczki – bajki terapeutycznej CUKIERKI w ilości 320 sztuk oraz 320 szt uproszczonych ankiet ewaluacyjnych.

b. warsztaty dla dzieci i młodzieży klas 4-ych szkół podstawowych w wymiarze 3 godzin, prowadzone przez 2 osoby (przewidziano 8 zajęć dla 198 beneficjentów).
Program profilaktyczno-edukacyjny NOE (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie )
Warsztaty obejmują:
• Przekazanie podstawowej wiedzy nt szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu, procesu uzależnienia.
• Elementy debaty mające służyć zweryfikowaniu mitów dotyczących używania napojów alkoholowych
• Elementy edukacji prowadzące do zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania alkoholu.
• Elementy treningu asertywnych zachowań – umiejętność odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
• Elementy warsztatów psychologicznych uruchamiające proces decyzyjny uczestników prowadzący do podjęcia decyzji o nie zażywaniu alkoholu
• Psychodrama ukazująca role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencje tych ról dla dorosłego życia dzieci
• Promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych.
• Informacje o telefonach zaufania, placówek zajmujących się problemem uzależnień na terenie Kostrzyna i najbliższej okolicy
• Odpowiedzi na pytania.
• Ankiety zwrotne od uczestników.
Rodzaj działań:
Mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, prezentacja multimedialna , świadectwa uczestników.
Przewidziano dla uczestników materiały informacyjne podsumowujące treść warsztatów z numerami Telefonów Zaufania – 220 sztuk oraz 220 szt. ankiet ewaluacyjnych

c. warsztaty dla dzieci i młodzieży I klas szkół gimnazjalnych w wymiarze 3 godzin prowadzone przez 2 osoby (przewidziano 9 zajęć dla 180 beneficjentów).
Program informacyjno-edukacyjny DEBATA NARKOTYKOWA
Zgodnie z teorią profilaktyczną opisywany program zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:
• Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.
• Osobiste postanowienie.
• Cenione wartości – zachowania destrukcyjne.
• Wiedza o konsekwencjach.
Warsztaty obejmują:
1. przekazanie podstawowej wiedzy nt szkodliwości i konsekwencji używania narkotyków, procesu uzależnienia.
2. Elementy warsztatów psychologicznych sprzyjające otwartości i poczuciu bezpieczeństwa umożliwiające nawiązanie dobrego kontaktu między uczestnikami, a prowadzącymi.
3. Elementy debaty mające służyć zweryfikowaniu mitów dotyczących używania narkotyków
4. Elementy edukacji prowadzące do zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania narkotyków
5. Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników spotkania mającej na celu wychwycenie grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka
6. Elementy treningu asertywnych zachowań – umiejętność odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
7. Elementy treningu asertywnych zachowań uczących konstruktywnego rozwiązywania problemu nieśmiałości i oceny grupy rówieśniczej
8. Debata uczestników programu nt co można zrobić aby ograniczyć spożycie narkotyków wśród młodzieży
9. Elementy warsztatów psychologicznych uruchamiające proces decyzyjny uczestników prowadzący do podjęcia decyzji o nie zażywaniu narkotyków
10. Promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych.
11. Informacje o telefonach zaufania, placówek zajmujących się problemem uzależnień na terenie Województwa Łódzkiego.
12. Odpowiedzi na pytania.
13. Ankiety zwrotne od uczestników.
Rodzaj działań :
Mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek – psychodrama, dyskusja kontrolowana, praca w małych grupach, prezentacja multimedialna , świadectwa uczestników.
Przewidziano dla uczestników materiały informacyjno-edukacyjne–200szt- podsumowujące treść warsztatów z numerami telefonów zaufania oraz miejscami placówek zajmującymi się problemami uzależnień oraz 200 sztuk ankiet ewaluacyjnych.

d. warsztaty dla dzieci i młodzieży 5 -ych i 6-ych klas klas szkół podstawowych, 1-ych, 2 –ich i 3 – ich klas szkół gimnazjalnych w wymiarze 3 godzin prowadzone przez 2 osoby (przewidziano 42 zajęć dla 942 beneficjentów).
Program informacyjno-edukacyjny radzenia sobie ze stresem TYLKO SPOKOJNIE
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem mają charakter grupowy, są przewidziane dla danej klasy szkolnej. Realizowane warsztaty zakładają naukę radzenia sobie ze stresem, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie wsparcia społecznego oraz przekazanie inf. nt. zdrowego stylu życia, co pośrednio ma przyczynić się do zwiększenia świadomości własnych zachowań i poprzez nabycie nowych umiejętności zmniejszy ryzyko występowania zaburzeń psychicznych.
Model radzenia sobie ze stresem oraz organizacji czasu wolnego oparty jest o założenia teoretyczne psychologii poznawczo – behawioralnej i pozwala uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności, jak i wyposaża ich w narzędzia, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości. Warsztaty zawierają również elementy zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie wsparcia społecznego i rozwijanie empatii.
Ponieważ zajęcia przyczyniają się do lepszego rozumienia i radzenia sobie ze stresem, i zmniejszają ryzyko wejścia w uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków i kompulsywnych zachowań, podnoszą poziom własnej wartości uczestników, sprzyjają zintegrowaniu klasy, tym samym bezpośrednio niwelują wiele z przyczyn zachowań przemocowych dzieci i młodzieży (tj: nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, niskie poczucie własnej wartości, odrzucenie/izolacja w grupie rówieśniczej), jednocześnie zmniejszają ryzyko powstawania i nasilania zaburzeń psychicznych.
Celem zajęć jest:
– przekazanie uczniom informacji na temat oznak stresu i wpływu na organizm człowieka w tym pułapki uzależnienia
– pomoc w zidentyfikowaniu sytuacji szczególnie trudnych – stresujących w życiu człowieka
– nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem
– pomoc w nazwaniu swoich słabych i mocnych stron i zaakceptowaniu ich
– wzmocnienie poczucie własnej wartości
-nakierowanie na kształtowanie u siebie postawy prozdrowotnej
– udzielenie podstawowych informacji na temat zdrowego stylu życia: dieta, wypoczynek, kondycja fizyczna, używki itp.
– ukazanie wpływu stylu życia na jakość życia
Na zakończenie warsztatów będą:
• odpowiedzi na pytania
• uproszczone ankiety zwrotne od uczestników
Rodzaj działań :
praca w małych grupach, mini-wykłady, „burza mózgów”, odgrywanie scenek, dyskusja kontrolowana, prezentacja multimedialna .
Przewidziano dla uczestników materiały informacyjno-edukacyjne –1000 sztuk- podsumowujące treść warsztatów z numerami telefonów zaufania oraz 1000 sztuk ankiet ewaluacyjnych.

Warsztaty dla rodziców
Uzupełnieniem warsztatów dla dzieci i młodzieży są zajęcia warsztatowo – edukacyjne dla rodziców – w wymiarze 2 godzin prowadzone przez 2 osoby (przewidziano 4 zajęcia dla 140 beneficjentów, w każdej szkole odbędzie się jeden warsztat).
O prawidłowej i skutecznej profilaktyce można mówić wyłącznie, gdy równolegle z zajęciami dla dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia dla rodziców i nauczycieli. Program szkolenia opracowany został przez dr Krzysztofa Wojcieszka z P.A.R.P.A. w Warszawie i ma na celu przekazanie rodzicom podstawowej wiedzy na temat uzależnień i kształtowania właściwej postawy wobec dzieci jako jednego z najważniejszych czynników chroniących młodzież przez uzależnieniem. Wg badań Hawkinsa nad czynnikami chroniącymi młodzież przed uzależnieniem najsilniejszym czynnikiem chroniącym są silne więzi rodzinne a także autorytet opiekuna, rodzica. Dlatego praca z rodzicami nad prawidłowymi postawami rodzicielskimi, umiejętnością rozwiązywania problemów wychowawczych ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie ryzyka używania środków psychoaktywnych przez młodych ludzi. Na zajęcia z rodzicami składają się:. edukacja wstępna na temat uzależnienia się od środków psychoaktywnych, czynniki ryzyka i czynniki chroniące młodzież od uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem postawy rodzicielskiej i autorytetu, sygnały mogące świadczyć o kontakcie dziecka z narkotykami , sposób zachowania się rodzica wobec dziecka będącego pod wpływem narkotyków , odpowiedzi na pytania, rozdanie informatorów rodzicom na w/w tematy, podsumowanie i ewaluacja. Przewidziano 160 sztuk materiałów informacyjnych oraz 160 sztuk ankiet ewaluacyjnych. Na zakończenie zajęć nastąpi rekrutacji wolontariuszy do działań informacyjnych na Przystanku Woodstock

Warsztaty dla nauczycieli
Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli jako bardzo ważnego elementu oddziaływań profilaktycznych na środowisko szkolne – w wymiarze 6 godzin, prowadzone przez 2 osoby (przewidziano 4 zajęcia dla 100 beneficjentów, w każdej szkole odbędzie się jeden warsztat).
Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli mają na celu rozwiązanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy i są zaadresowane do nauczycieli. Projekt stwarza możliwość szkołom (kadra pedagogiczna oraz administracyjna) na skorzystanie z warsztatów psychologicznych nakierowanych na wzmacnianie i budowanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie danej szkoły, co daje wyższą motywację i dostępność dla nauczycieli i innych pracowników do wzięcia udziału w zajęciach, pozwala zwrócić uwagę na specyficzne problemy z jakimi boryka się rada pedagogiczna w danej placówce. Dzięki zajęciom nauczyciele nabędą nowe umiejętności pozwalające im skuteczniej radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Będą mogli modelować prawidłowe i konstruktywne wzorce rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy (dzieci, rodzice) i w domu (rodzina, znajomi) promujące zdrowy styl życia.
W skład warsztatu wchodzi część informacyjno – edukacyjna (2 godz.) dotycząca zjawiska stresu, reakcji organizmu na stres oraz sposobów konstruktywnego i destrukcyjnego radzenia sobie ze stresem, część treningu nowych umiejętności (2 godz.) tj. trening rozpoznawania błędów myślowych pozwalający na zmianę myślenia obniżający poziom przeżywanego stresu (oparty o założenia terapii poznawczo – behawioralnej) oraz trening twórczego gospodarowania czasem wynikający ze zdrowego stylu życia i utrzymywania równowagi między pracą a życiem osobistym (tzw. work-life balance). Ostatnim, również 2 godzinnym modułem warsztatów jest czas przewidziany na rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej placówki, prowadzących do zwiększonego poziomu stresu u uczestników warsztatów (np. konflikty wewnątrz rady pedagogicznej, problemy z trudnymi uczniami, konflikty na linii rodzic – nauczyciel itp.). Nauczyciele uczestniczący w spotkaniach będą otrzymywać materiały edukacyjne podsumowujące treść warsztatu – przewidziano 120 sztuk materiałów informacyjnych oraz 120 sztuk ankiet ewaluacyjnych. Na zakończenie zajęć nastąpi rekrutacji wolontariuszy do działań informacyjnych na Przystanku Woodstock.

Podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży jednym z działań będzie prezentacja multimedialna, przygotowana do każdego poziomu warsztatów profilaktycznych, prezentacja umożliwi bardziej dynamiczne i atrakcyjne prowadzenie części informacyjnej warsztatów i dlatego netbook zakupiony z dofinansowania w roku 2014 będzie używany do tych działań. Czyli zakupiony z części wnioskowanej dotacji netbook jest i będzie wykorzystany do podobnych zadań w ramach działalności statutowej. Powyższe działania będą również rejestrowane na potrzeby dokumentacji i prowadzonej strony internetowej projektu za pomocą kompaktowego aparatu cyfrowego zakupionego z części wnioskowanej dotacji. Aparat będzie wykorzystany również po zakończeniu zadania na kontynuowanie podobnych zadań w ramach działalności statutowej.

d. Zajęcia szkoleniowo – edukacyjne dla pracowników i radnych Urzędu Miasta w Kostrzynie n.Odrą, Straży Miejskiej, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicieli Policji Państwowej w wymiarze 5 godzin prowadzone przez 2 osoby (przewidziano 1 szkolenie dla 16 beneficjentów, termin 15.06-27.07.2015r)
Zajęcia są częścią kompleksowego i komplementarnego oddziaływania profilaktycznego. Mają na celu zintegrowanie działań profilaktycznych wśród społeczności lokalnych Szkolenie obejmuje:
– przekazanie podstawowej wiedzy nt szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu, procesu uzależnienia (sposobu spożywania alkoholu – abstynencja, picie o niskim poziomie ryzyka, picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie) – uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, nikotyny innych narkotyków
– przedstawienie czynników ryzyka i czynników chroniące młodzież od uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem autorytetu oraz pozytywnej grupy rówieśniczej
– młodzież upijająca się – podstawy interwencji
– model rodziny z problemem alkoholowym, role dzieci w tej rodzinie i omówienie konsekwencji tych ról w ich życiu dorosłym
– omówienie roli samorządu lokalnego w promowaniu zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych jako czynnika chroniącego przed uzależnieniem młodych ludzi
– edukację na temat związku ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta z występowaniem problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu (ze szczególnym uwzględnieniem szkód wśród młodych ludzi)
Na zakończenie zajęć nastąpi rekrutacji wolontariuszy do działań informacyjnych na Przystanku Wooodstock a każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet szkoleniowo – informacyjny oraz wypełni ankietę ewaluacyjną. (przewidziano 18 pakietów i 18 ankiet)

5. Działania bezpośrednio poprzedzające wydarzenie Przystanek Woodstock 23-29 lipiec 2015r

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych (wg autorskiego programu dr K.A.Wojcieszka PARPA) w punktach sprzedaży i podawania tych napojów na terenie miasta Kostrzyn n.Odrą prowadzone przez 2 osoby przez 1 godzinę (przewidziano 60 szkoleń dla 100 sprzedawców)
W nowoczesnych działaniach profilaktycznych rosnącą wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności alkoholu dla tych grup osób, które ponoszą szkody z tytułu jego używania m.in. młodzieży. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych jest obok programów profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, edukacji rodziców i nauczycieli bardzo ważnym elementem systemowej profilaktyki na terenie gminy.
Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych pozwalają na przekazanie im podstawowej wiedzy nt. szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu dla młodych ludzi w sferze fizycznej, psychicznej, prawnej i społecznej. Uczestnicy zyskują umiejętność asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim, zapoznają się z technikami prośby o okazanie dowodu tożsamości, podnoszą poziom kompetencji interpersonalnych i co najważniejsze poprzez zrozumienie konieczności prawnego zakazu sprzedaży alkoholu stają się świadomymi uczestnikami i koalicjantami profilaktyki uzależnień nie tylko z powodu ewentualnych konsekwencji prawno administracyjnych. Dzięki szkoleniu beneficjenci przekonują się do podjęcia praktyki zwracania uwagi na wiek klientów usiłujących zakupić alkohol.
Powyższe cele zostaną zrealizowane podczas programu profilaktycznego poprzez edukację i trening umiejętności społecznych. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet szkoleniowo – informacyjny oraz wypełnia ankietę ewaluacyjną. (przewidziano 150 pakietów i 150 ankiet)

Zostanie utworzone Biuro Zielonej Przystani – dzięki porozumieniu z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – na Terenie Przystanku Woodstock, udostępnienie i zapewnienie miejsca i zaplecza socjalnego do działań Zielonej Przystani (miejsce na materiały, napoje dla uczestników projektu, dokumentacja projektu) mieściło się będzie w wynajętej na ten cel przyczepie kempingowej na okres 23.07.- 04.08.2015r. Na tym wydzielonym przez Fundację WOŚP terenie, dzięki umowie partnerskiej z partnerem prywatnym – z firmą GK BROTHERS S.C. – Gniecioszek i Kotkowski w Kostrzynie nad Odrą – zabudowane i przygotowane zostanie miejsce, udzielania konsultacji profilaktyczno terapeutycznych czyli: przywiezienie z magazynu Urzędu Miasta pawilonu (pozostawionego do przechowania przez Fundację w 2014r.), ogrodzenia, foteli do konsultacji, oświetlenia, zaplecza socjalnego, zabudowa ogrodzenia, rozstawienie pawilonów do konsultacji, ustawienie przyczepy kempingowej na Biuro Projektu, podłączenie energii elektrycznej, zawieszenie banerów informacyjnych.

Akcja promocyjno – rekrutacyjna oparta na udziale wolontariuszy – prowadzona będzie na terenie Przystanku Woodstock przez 5 wolontariuszy, 8 godzin dziennie przez 7 dni, 23.07.-29.07.2015r , oraz w miarę uruchamiania poprzez radiowęzły i stacje radiowe działające na Przystanku.
Ponieważ duża grupa młodych ludzi przyjeżdża na teren Przystanku Woodstock nawet 2 tygodnie przed jego oficjalnym rozpoczęciem czyli 30.07.2015r, 7 dni wcześniej ( 23-29.07.2015r) prowadzona będzie intensywna akcja promocyjno – rekrutacyjna , informująca o ofercie pomocowej i działalności „Zielonej Przystani” poprzez:
– rozdawanie ulotek zachęcających do skorzystania z oferty dla młodych ludzi z podaniem godzin pracy konsultantów i lokalizacją „Zielonej Przystani” (planuje się rozdać 7000 ulotek informacyjnych)
– roll – up informacyjne– 3 sztuki, rozmieszczone w kilku punktach Przystanku na podstawie umowy partnerskiej z firmą GK BROTHERS S.C. Gniecioszek i Kotkowski – partner prywatny – poprzez rozstawienie – i dyżury przy roll up 6 godzin dziennie (rozmowy i ulotki)
– banery informacyjne– 6 sztuk, rozmieszczone na terenie Przystanek Zielona Przystań 2015
– wytypowane osoby będą prowadziły akcję rekrutacji beneficjentów komunikowania wiadomości dla młodych ludzi uczestniczącej w XXI Przystanku Woodstock (porozumienie z Fundacją WOŚP)
– na podstawie współpracy z rozgłośniami radiowymi prowadzącymi swoją działalność na terenie Przystanku Woodstock poprzez radiowęzły ( Radio WOŚP,Radio Zachód i inne) przedstawiciel Fundacji 2 razy dziennie będzie prowadził akcję informacyjno – rekrutacyjną dla beneficjentów projektu.
– poprzez stronę internetową Projektu „Przystanek Zielona Przystań 2015” prowadzona będzie akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące profilaktyki uzależnień (testy, informatory).

Celem akcji jest informowanie i rekrutacja potencjalnych beneficjentów tj. osób mających potrzebę skorzystania z konsultacji psychologicznych. Rozdawane będą ulotki informujące o działalności i ofercie „Zielonej Przystani” z podaniem godzin pracy konsultantów i lokalizacją punktu pomocy.

Akcja profilaktyczna oparta na udziale wolontariuszy – testy związane z profilaktyką uzależnień i profilaktyką zachowań przemocowych, nie jest to akcja promocyjna czy informacyjna, beneficjenci tych działań wypełniają specjalistyczne testy dotyczące używania alkoholu – picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie, zachowania przemocowe dlatego tą grupę zaliczono do beneficjentów projektu – prowadzona będzie na terenie Przystanku Woodstock przez 5 wolontariuszy, 8 godzin dziennie, przez 7 dni 23.07- 29.07.2015r.
Wolontariusze rozdawać będą informatory A-4 (obustronne) z testami: Czy twoje picie jest bezpieczne?, Czy masz problem w domu?, Co zrobić gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu?, Gdzie zwrócić się o pomoc – ogólnopolskie telefony zaufania. Planuje się rozdać 4500 testów. Wolontariusze będą rozdawać również plastikowe opaski na rękę z napisem: „Dziękuję nie piję alkoholu”, „Muzyka moim alkoholem” oraz logo FIO (planuje się rozdać 1000 opasek)

Konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne będą udzielane w dniu 29.07.2015r przez 3 terapeutów przez 9 godzin, przewidziano 60 beneficjentów konsultacji, w punkcie „Zielonej Przystani” w centralnym miejscu Przystanku Woodstock udostępnionym, wydzielonym i ogrodzonym przez Fundację WOŚP (umowa partnerska z WOŚP) ze względu na zapotrzebowanie młodych osób przebywających na przystanku przed jego rozpoczęciem, wykorzystując fotele i pawilony ogrodowe (deszcz, silna operacja słoneczna) – czyli możliwość indywidualnego kontaktu ze specjalistą (psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień). Konsultacje mają na celu nawiązanie dobrego, empatycznego kontaktu z klientem i zmotywowanie go do podjęcia leczenia w miejscu zamieszkania. Ułatwiają przełamanie psychologicznej bariery pierwszorazowego sięgnięcia po pomoc czy zidentyfikowania siebie, jako osoby „potrzebującej pomocy”. Konsultacje mają inicjować konstruktywny sposób rozwiązywania problemów psychologicznych – poprzez poszukiwanie profesjonalnej pomocy (psychoterapia). Ponadto konsultacje mogą spełniać rolę informacyjną i edukacyjną dla klientów poszukujących informacji na temat problemu swojego lub osób bliskich. Każdy klient konsultacji otrzyma pakiet informacyjno-edukacyjny (przewidziano 80 pakietów) oraz wypełni uproszczoną ankietę ewaluacyjną (przewidziano 80 ankiet)
Powyższe działania będą również rejestrowane na potrzeby dokumentacji i prowadzonej strony internetowej projektu za pomocą kompaktowego aparatu cyfrowego zakupionego z części wnioskowanej dotacji. Aparat będzie wykorzystany również po zakończeniu zadania na kontynuowanie podobnych zadań w ramach działalności statutowej.

6. Działania na wydarzeniu Przystanek Woodstock 30 lipca – 01 sierpnia 2015r

Kontynuowana będzie akcja promocyjno – rekrutacyjna oparta na udziale wolontariuszy – prowadzona będzie na terenie Przystanku Woodstock przez 5 wolontariuszy, 8 godzin dziennie przez 3 dni, 30.07.-01.08.2015r , radiowęzły i stacje radiowe działające na Przystanku.
Celem akcji jest informowanie i rekrutacja potencjalnych beneficjentów tj. osób mających potrzebę skorzystania z konsultacji psychologicznych. Rozdawane będą ulotki informujące o działalności i ofercie „Zielonej Przystani” z podaniem godzin pracy konsultantów i lokalizacją punktu pomocy (przewidziano 4000 ulotek).
Promocja i rekrutacja prowadzona będzie również za pomocą:
– roll – up informacyjne– 3 sztuki, rozmieszczone w kilku punktach Przystanku na podstawie umowy partnerskiej z firmą GK BROTHERS S.C. Gniecioszek i Kotkowski – partner prywatny – poprzez rozstawienie – i dyżury przy roll up 6 godzin dziennie (rozmowy i ulotki)
– banerów informacyjnych – 6 sztuk, rozmieszczonych na terenie Przystanek Zielona Przystań 2015,
– wytypowane osoby, które będą prowadziły akcję rekrutacji beneficjentów komunikowania wiadomości dla młodych ludzi uczestniczącej w XXI Przystanku Woodstock (porozumienie z Fundacją WOŚP)
– na podstawie współpracy z rozgłośniami radiowymi prowadzącymi swoją działalność na terenie Przystanku Woodstock poprzez radiowęzły (Radio WOŚP, Radio Zachód i inne) przedstawiciel Fundacji 2 razy dziennie będzie prowadził akcję informacyjno – rekrutacyjną dla beneficjentów projektu.
– poprzez stronę internetową Projektu „Przystanek Zielona Przystań 2015” kontynuowana będzie akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące profilaktyki uzależnień (testy, informatory)
-Akcja profilaktyczna oparta na udziale wolontariuszy – prowadzona będzie na terenie Przystanku Woodstock przez 5 wolontariuszy, 8 godzin dziennie, przez 3 dni 30.07. – 01.08.2015r. Kontynuowana będzie na bazie testów związanych z profilaktyką uzależnień i profilaktyką zachowań przemocowych, nie jest to akcja promocyjna czy informacyjna, beneficjenci tych działań wypełniają specjalistyczne testy dotyczące używania alkoholu – picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie,zachowania przemocowe dlatego tą grupę zaliczono do beneficjentów projektu. Wolontariusze rozdawać będą informatory A-4 (obustronne) z testami: Czy twoje picie jest bezpieczne?, Czy masz problem w domu?, Co zrobić gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu?, Gdzie zwrócić się o pomoc – ogólnopolskie telefony zaufania. Planuje się rozdać 3500 testów.
Wolontariusze będą rozdawać plastikowe opaski na rękę z napisem: „Dziękuję nie piję alkoholu”, „Muzyka moim alkoholem” oraz logo FIO (planuje się rozdać 2000 opasek)

Konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne w punkcie „Zielonej Przystani” w centralnym miejscu Przystanku Woodstock udostępnionym, wydzielonym i ogrodzonym przez Fundację WOŚP (porozumienie z WOŚP).
Konsultacji będzie udzielać 5 terapeutów – 9, 10 i 9 godzin dziennie, przez 3 dni , 30.07 – 01.08.2015r, przewidziano 550 beneficjentów konsultacji.
Do w/w konsultacji niezbędny będzie zakup 6 plastikowych foteli (dla konsultanta i beneficjenta) oraz 1 pawilonu ogrodowego ( Fundacja posiada 1 pawilon i 4 fotele) – na wypadek załamania się warunków atmosferycznych (deszcz, chłód, silne słońce).
Konsultacje dają możliwość indywidualnego kontaktu ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień). Mają na celu nawiązanie dobrego, empatycznego kontaktu z klientem i zmotywowanie go do podjęcia leczenia w miejscu zamieszkania. Ułatwiają przełamanie psychologicznej bariery pierwszorazowego sięgnięcia po pomoc czy zidentyfikowania siebie, jako osoby „potrzebującej pomocy”. Konsultacje mają inicjować konstruktywny sposób rozwiązywania problemów psychologicznych – poprzez poszukiwanie profesjonalnej pomocy (psychoterapia). Ponadto konsultacje mogą spełniać rolę informacyjną i edukacyjną dla klientów poszukujących informacji na temat problemu swojego lub osób bliskich. Każdy klient konsultacji otrzyma pakiet informacyjno-edukacyjny (przewidziano 620 pakietów) oraz wypełni uproszczoną ankietę ewaluacyjną (przewidziano 620 ankiet)
Powyższe działania będą również rejestrowane na potrzeby dokumentacji i prowadzonej strony internetowej projektu za pomocą kompaktowego aparatu cyfrowego zakupionego z części wnioskowanej dotacji. Aparat będzie wykorzystany również po zakończeniu zadania na kontynuowanie podobnych zadań w ramach działalności statutowej
7. Działania bezpośrednio po wydarzeniu Przystanek Woodstock 2 – 4 sierpnia 2015 r.

Kontynuowana będzie akcja promocyjno – rekrutacyjna oparta na udziale wolontariuszy – prowadzona będzie na terenie Przystanku Woodstock przez 5 wolontariuszy, 8 godzin dziennie przez 3 dni, 02.08.-04.08.2015r , radiowęzły i stacje radiowe działające na Przystanku.
Celem akcji jest informowanie i rekrutacja potencjalnych beneficjentów tj. osób mających potrzebę skorzystania z konsultacji psychologicznych. Rozdawane będą ulotki informujące o działalności i ofercie „Zielonej Przystani” z podaniem godzin pracy konsultantów i lokalizacją punktu pomocy (przewidziano 2000 ulotek).
Promocja i rekrutacja prowadzona będzie również za pomocą:
– roll – up informacyjne– 3 sztuki, rozmieszczone w kilku punktach Przystanku na podstawie umowy partnerskiej z firmą GK BROTHERS S.C. Gniecioszek i Kotkowski – partner prywatny – poprzez rozstawienie – i dyżury przy roll up 6 godzin dziennie (rozmowy i ulotki)
– banerów informacyjnych – 6 sztuk, rozmieszczonych na terenie Przystanek Zielona Przystań 2015,
– wytypowane osoby, które będą prowadziły akcję rekrutacji beneficjentów komunikowania wiadomości dla młodych ludzi uczestniczącej w XXI Przystanku Woodstock (porozumienie z Fundacją WOŚP)
– na podstawie współpracy z rozgłośniami radiowymi prowadzącymi swoją działalność na terenie Przystanku Woodstock poprzez radiowęzły (Radio WOSP, Radio Zachód i inne) przedstawiciel Fundacji 2 razy dziennie będzie prowadził akcję informacyjno – rekrutacyjną dla beneficjentów projektu.
-poprzez stronę internetową Projektu „Przystanek Zielona Przystań 2015” kontynuowana będzie akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli : zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące profilaktyki uzależnień (testy, informatory)

Kontynuowana będzie akcja profilaktyczna na bazie testów związanych z profilaktyką uzależnień i profilaktyką zachowań przemocowych, nie jest to akcja promocyjna czy informacyjna, beneficjenci tych działań wypełniają specjalistyczne testy dotyczące używania alkoholu – picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie, zachowania przemocowe dlatego tą grupę zaliczono do beneficjentów projektu. Wolontariusze rozdawać będą informatory A-4 (obustronne) z testami: Czy twoje picie jest bezpieczne?, Czy masz problem w domu?, Co zrobić gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu?, Gdzie zwrócić się o pomoc – ogólnopolskie telefony zaufania. Planuje się rozdać 1000 testów.
Wolontariusze będą rozdawać plastikowe opaski na rękę z napisem: „Dziękuję nie piję alkoholu”, „Muzyka moim alkoholem” oraz logo FIO (planuje się rozdać 500 opasek)

Konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne w punkcie „Zielonej Przystani” w centralnym miejscu Przystanku Woodstock udostępnionym, wydzielonym i ogrodzonym przez Fundację WOŚP (porozumienie z WOŚP) przez 2 konsultantów, 5 godzin dziennie, przez 3 dni , 02.08. – 04.08.2015r, przewidziano 60 beneficjentów konsultacji.
Kontynuowane będą konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne – czyli możliwość indywidualnego kontaktu ze specjalistą (psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień). Konsultacje mają na celu nawiązanie dobrego, empatycznego kontaktu z klientem i zmotywowanie go do podjęcia leczenia w miejscu zamieszkania. Ułatwiają przełamanie psychologicznej bariery pierwszorazowego sięgnięcia po pomoc czy zidentyfikowania siebie, jako osoby „potrzebującej pomocy”. Konsultacje mają inicjować konstruktywny sposób rozwiązywania problemów psychologicznych – poprzez poszukiwanie profesjonalnej pomocy (psychoterapia). Ponadto konsultacje mogą spełniać rolę informacyjną i edukacyjną dla klientów poszukujących informacji na temat problemu swojego lub osób bliskich. Każdy klient konsultacji otrzyma pakiet informacyjno-edukacyjny (przewidziano 70 pakietów) oraz wypełni uproszczoną ankietę ewaluacyjną (przewidziano 70 ankiet)
Powyższe działania będą również rejestrowane na potrzeby dokumentacji i prowadzonej strony internetowej projektu za pomocą kompaktowego aparatu cyfrowego zakupionego z części wnioskowanej dotacji. Aparat będzie wykorzystany również po zakończeniu zadania na kontynuowanie podobnych zadań w ramach działalności statutowej

8. Ewaluacja.
Ewaluacja będzie prowadzona bezpośrednio po każdym z działań projektu (09.05.-30.11.2015r), z daną grupą uczestników działań. Planujemy spotkanie z wolontariuszami, kadrą biorącą udział w projekcie oraz przedstawicielami Urzędu Miasta w Kostrzynie n. Odrą, oraz wybranymi pracownikami GK Brothers S.C., Fundacji WOŚP (04.08.2015r). Po zakończeniu działań Zielonej Przystani na Przystanku Woodstock ww. osoby podzielą się swoimi refleksjami na temat działań Przystanku Zielona Przystań 2015. Ewaluacja działań projektowych będzie prowadzona ilościowo i jakościowo poprzez ewidencję spotkań oraz specjalnie skonstruowaną anonimową ankietę dla beneficjentów, która pozwoli sprawdzić czy zakładane w projekcie rezultaty zostały osiągnięte. Do ewaluacji planuje się użyć 2848 ankiet.

9. Podsumowanie i rozliczenie projektu.
Osoby uczestniczące w podsumowaniu i rozliczeniu projektu to: konsultanci, księgowy projektu, koordynator projektu, osoba prowadząca stronę internetową projektu. Podsumowanie odbędzie się w Łodzi ( 08.12-31.12.2015r. – 3 spotkania), po powrocie z działań na Przystanku Woodstock i Kostrzyna nad Odrą (warsztaty). Podsumowanie projektu będzie związane z refleksją nad uzyskanymi rezultatami, uporządkowaniem dokumentów, rozliczeniem finansowym projektu.